Το ΕΡΕΙΣΜΑ, προκειμένου να βοηθήσει τους υποψηφίους να αντιμετωπίσουν τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χρόνο τους, προτείνει ένα πρόγραμμα, με βάση το οποίο:

    Πρόγραμμα Σπουδών Α' Λυκείου